spbredynki

Edukacja zdalna

hide

UWAGA!

Drodzy Rodzice.

W związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Premiera informujemy, że od dnia 9 listopada 2020 r. 
do 29 listopada 2020 r
wszyscy uczniowie klas I-VIII 
– będą uczyć się zdalnie.

Jednocześnie praca punktu przedszkolnego ,,Słoneczko” i oddziału zerowego będzie odbywać się na terenie placówki według dotychczasowego planu zajęć.

-------------------------------------------------------------
Szanowni Rodzice!

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych obostrzeń informujemy, iż od dnia 26 października do 6 listopada 2020, nauka w klasach V-VIII przechodzi w tryb zdalny. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji na platformie Google Classroom. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za obsługę platformy, panem Piotrem Osmańskim (nr telefonu: 731 977 057)
WAŻNE!!! Od 24 października wyjście dziecka do 16 r.ż. poza dom w godzinach od 8.00 do 16.00 jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Jednocześnie informujemy, że dzieci z Punktu Przedszkolnego „Słoneczko”, oddziału zerowego i uczniowie klas I-IV uczą się w trybie stacjonarnym – w szkole, według dotychczasowego planu lekcji.

-------------------------------------------------------------------------
ROK SZKOLNY 2020-2021


ZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ) W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BREDYNKACH

1. Prowadzenie zajęć:

● Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 5-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację GOOGLE CLASSROOM oraz skrzynki mailowe i portale społecznościowe (w klasach 5-8 min. conajmniej 50% lekcji odbywa się na żywo poprzez aplikację CLASSROOM, pozostałe są prowadzone również przy wykorzystaniu tej aplikacji, kontaktu telefonicznego, bądź mediów społecznościowych).

● W klasach 1-4 nauczanie odbywa się stacjonarnie na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z podstawą programową i ustalonym planem zajęć.
2. Rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasach 1-4 odbywają się stacjonarnie, zgodnie z ustalonym planem. 
3. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych. 
4. Lekcja przed komputerem trwa 35 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.
5. 
W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku lekcyjnym. 
6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność. 
7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez kontakt telefoniczny, podając przyczynę nieobecności. 
8. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny. 
9. Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują z siedziby szkoły. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę z domu. 
10. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (Statut Szkoły). 
11. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana. 
12. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2019-20

Harmonogram konsultacji tylko dla uczniów klasy VIII od 25. maja
Poniedziałek- 25.05. od godz. 8.00
Podział na 2 grupy: grupa I od nr 1 do 8, grupa II od nr 9 do 16
Grupa I 1. j. polski / matematyka
Grupa II 2. matematyka / j. polski
Po 90 minutach- zmiana grup.
Przewidywany czas pracy do godz. 12.00

Środa- 27.05. od godz. 8.00
Grupa I 1. j. angielski/ matematyka
Grupa II 1. matematyka/ j.angielski
Czwartek- 28.05. od godz. 8.00
I Grupa 1. j. polski/ WOS i godz. wychowawcza
II Grupa 1. WOS i godz. wychowawcza/ j. polski


Ponadto od 01.06. od godz. 8.00 przewidziane są w szkole konsultacje z pozostałych przedmiotów przed wystawieniem ocen końcowo rocznych dla uczniów, którzy mieli trudności zwłaszcza z pracą na odległość (problemy z wysyłaniem prac drogą Internetową).

Poniedziałek- 01.06: klasy I-III, matematyka, informatyka, j. angielski 1-3
Wtorek- 02.06: geografia, j. niemiecki, j. angielski
Środa- 03.06: plastyka, muzyka, matematyka kl4, chemia
Czwartek- 04.06: j. polski 4-7, technika, EDB, wf, historia
Piątek- 05.06: religia, biologia


Jednocześnie informujemy, że dowóz na zajęcia obowiązuje w tych samych godzinach jak w ciągu roku szkolnego od września.


Dyrektor, Rada Pedagogiczna Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach

------------------------------------------------------------------------
Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 •  Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga uczniowie!

 

Wykonane przez Was prace domowe odsyłacie do nauczycieli na poszczególne adresy:

klasy I-III :   1-3spbredynki@wp.pl
klasy IV-VI:   4-6spbredynki@wp.pl
klasy VII-VIII: 7-8spbredynki@wp.pl


Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. W tym czasie nauka w dalszym ciągu realizowana jest na odległość. W dalszym ciągu obowiązują te same formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 20. marca 20120 roku od 25. marca rozpoczynamy kształcenie na odległość. Czas ten wymaga od nas pełnej mobilizacji i współpracy. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły i punktu przedszkolnego nauka jest realizowana zdalnie.


Co to oznacza w praktyce?

 1. Miejsce pracy ucznia. Uczeń realizuje naukę w domu za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer (laptop, bądź tablet) z dostępem do internetu. Nauczyciele komunikują się z uczniami za pośrednictwem różnych systemów i platform: poczta mailowa, popularne komunikatory: WhatsApp, Messenger, Facebook. Narzędzia umożliwiające pracę z głosem i na wizji jak Skype i Hangouts (Google).
 2. Wybór narzędzia jest decyzją nauczyciela i uczniów, zależy od specyfiki przedmiotu, uwarunkowany jest też możliwościami technicznymi.
 3. Od 25. marca każdy uczeń ma obowiązek realizacji podstawy programowej. Nauczyciele dostosowują programy nauczania do wybranej metody kształcenia. Każdy nauczyciel opracowuje zasady oceniania prac uczniów i ich o tym informuje.
 4. Bardzo ważny jest zadaniowy tryb pracy uczniów. Powinni oni realizować zadania wyznaczone przez nauczycieli, a za swoją pracę mogą być oceniani. Proszę Rodziców o motywowanie dzieci do systematycznej aktywności i współpracy z nauczycielami.
 5. Plan zajęć ulega zmianie ze względu na specyfikę sytuacji, w której uczniowie nie powinni spędzać 8 godzin lekcyjnych przy komputerze. Rekomendujemy 3 godziny dziennie wytężonej, solidnej i systematycznej pracy zdalnej. Nauczyciele zostali zobowiązani do takiej organizacji pracy ze swoich przedmiotów, by uczniowie nie musieli spędzać całego dnia przy komputerze.
 6. Kontakty z nauczycielami i dyrekcją mogą odbywać się jak do tej pory, czyli za pośrednictwem maili klasowych, telefonicznych z wychowawcami, sekretarką oraz z dyrekcją  pod nr 516059446.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i zrozumienia w momencie tak trudnej dla wszystkich sytuacji.

 

Dyrektor Beata Żukowska-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA DYREKTORA 
 

Drodzy Rodzice,

w związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją nadzwyczajną związaną z zagrożeniem koronawirusem zmieniamy również nasz system pracy jako nauczycieli i wychowawców. Jest to zarówno dla Was, jak i dla nas trudny okres niepewności i wyczekiwania. Zwracamy się zatem o to, byście wsparli swoje dzieci w tym czasie, ponieważ uczymy się i pracujemy nadal.

Wszyscy pracownicy szkoły są w gotowości, dlatego przygotowaliśmy dla poszczególnych klas oddzielne adresy mailowe, na których będą zamieszczane treści programowe, zadania, ćwiczenia, wskazówki, tematyczne adresy stron internetowych i edukacyjnych. Niezbędne informacje zawarte są też na stronie internetowej szkoły, a także na komunikatorach społecznych.

Prace zadawane dzieciom będą również podlegały ocenianiu, co pozwoli nam kontynuować realizację podstawy programowej zaplanowanej na bieżący rok szkolny. Zasady oceniania będą nadal zgodne ze szkolnym WSO. Zobowiązałam także wszystkich nauczycieli, by na wszelkie pytania i wątpliwości udzielali Państwu i uczniom niezbędnej odpowiedzi. A Was proszę, by czas nauki dobrze dzieciom zaplanować, by codziennie i systematycznie realizowały powierzoną przez pedagogów pracę.

Drodzy Ósmoklasiści. Wykorzystajcie ten czas na powtórzenie i utrwalenie wiedzy do egzaminu. Na stronach CKE systematycznie pojawiają się próbne testy, które Wam w tym pomogą. Korzystajcie też z zasobów epodręczników, ponieważ w czasie relaksu można też skorzystać z bogatej biblioteki multimedialnej.

Na pewno brakuje Wam rówieśników, koleżanek i kolegów ze szkoły. My również za Wami tęsknimy, ale mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w rzeczywistej, a nie wirtualnej szkole.

Życzę Wam, Waszym Rodzicom i najbliższym dużo zdrowia. Dbajcie o siebie nawzajem i przestrzegajmy wszyscy zasad bezpieczeństwa, by jak najszybciej wrócić do codziennego życia.

                                                                      

   Z wyrazami szacunku

                                                                                                              Dyrektor Beata Żukowska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - kliknij

epodreczniki.pl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją spowodowaną wirusem Covid-19 i decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego informuję, iż od poniedziałku 16 marca do 25 marca (włącznie) wszystkie szkoły i placówki przedszkolne na terenie naszej gminy i wszystkich innych gmin w Polsce przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę.

Jeszcze tylko jutro i w piątek można przyprowadzić najmłodsze dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do placówek oświatowych. Jednakże z uwagi na powagę sytuacji wierzę, że będą to pojedyncze przypadki. Dodatkowo informuję, iż transport na liniach autobusowych zostanie zachowany.

Mając na względzie dobro ogółu odwołuję wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe zaplanowane w naszej gminie do końca marca.

Urząd Miejski w Biskupcu oraz jednostki jemu podległe funkcjonują normalnie.

Ponadto nadmieniam, iż w chwili obecnej w gminie Biskupiec nie ma żadnego przypadku wystąpienia koronawirusa a wszelkie działania są jedynie działaniami profilaktycznymi. Prosiłbym o zachowanie spokoju i rozsądku oraz o niesłuchanie plotek, które coraz częściej występują na naszym terenie i powodują dezinformację wśród mieszkańców. Jednakże z uwagi na dynamikę sytuacji będę Państwa na bieżąco informował o czynnościach, które podejmujemy.

Jednocześnie apeluję o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie zminimalizujmy ryzyko zakażenia.

Burmistrz Biskupca

Kalendarz

hide

Kalendarz szkolny 2020/2021


Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2020

Zimowa przerwa świąteczna i ferie zimowe (w trakcie pandemii)

23 XII 2020-17 I 2021

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 -6

IV 2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 VI 2021

Wakacje letnie

26 VI - 31 VIII 2021