Kontakt

Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach

Bredynki 24, 11-300 Bredynki

tel: +48 509 035 085

e-mail: spbredynki@wp.pl

Mapa dojazdu

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

1) Administratorem Państwa danych jest Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (11-300 Biskupiec, Bredynki 24, tel. 89 715 39 74, email: spbredynki@wp.pl) 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Szkołę zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych , jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2019, poz. 1481 z późn. zm. ) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011, nr 139 poz. 814 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2019, poz. 1664). 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (tj. jednostki samorządu terytorialnego – Urząd Miejski w Biskupcu , organy nadzoru – Kuratorium Oświaty w Olsztynie, i innym tj. kuratorzy sądowi, poradnie rodzinne , poradnie psychologiczno – pedagogiczn, itp.).