spbredynki

Projekty w szkole.

hide

Sprawozdanie z  realizacji zajęć  rozwijających zdolności z biologii dla uczniów klasy VII i VIII  prowadzonych w ramach projektu,, Realizuję swoje pasje”, w roku szkolnym 2018/2019 przez Halinę Zagórską.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w projekcie z biologii w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach uczestniczyło 5 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu (piątek) po 2 godziny lekcyjne. Głównym celem  tych spotkań było wykazanie, że otaczający nas świat jest piękny, bardzo ciekawy, dający duże możliwości obserwowania różnych zjawisk dziejących się w naszym najbliższym otoczeniu. Można też niektóre okazy zbierać, gromadzić, przechowywać, aby wracać do nich wielokrotnie i uzupełniać wiedzę o nich  z różnych źródeł. Wykonaliśmy kilka doświadczeń długo trwających np.: uprawa awokado z  nasienia, uprawa ziemniaka w ciemności i na świetle, zachowanie się jajka kurzego w słonej wodzie, occie, coca coli oraz zachowania się kości zwierzęcej w occie i podczas spalania. Szczególną uwagę zwrócono na czytanie ze zrozumieniem instrukcji wykonywanych doświadczeń, aby stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia tych doświadczeń. Oprócz tego do każdego zadania zakładano karty pracy, w których notowano wszystkie zachodzące zmiany, na czym one polegały oraz w jakim czasie to odbywało się. Zapisywano wnioski z doświadczeń aby zdobyć umiejętność dokumentowania swojej pracy. Przy każdym doświadczeniu zwracałam uwagę na praktyczną stronę tej wiedzy w życiu codziennym. Poświęciłam też czas na pracę z mikroskopem. Wykonaliśmy preparaty świeże z ziemniaka, ligustru, cebuli, dziewanny. Komórki roślinne są różnych kształtów i barw. Korzystaliśmy z atlasów, książek przyrodniczych czy hodowlanych. Między zajęciami uczniowie opiekowali się nastawionymi doświadczeniami np.: podlewali, dolewali wody czy gromadzili potrzebne materiały. Aby utrwalić zdobywaną wiedzę rozwiązywaliśmy różnego rodzaju krzyżówki.
W II półroczu nadal będą prowadzone zajęcia w ramach projektu poszerzające wiedzę biologiczną, wdrażające do twórczego myślenia oraz stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Halina Zagórska
 
 

Projekt z biologii

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu: "Realizuję swoje pasje”

Cele projektu: rozwijanie zainteresowań chemią, wykształcenie umiejętności swobodnego i bezpiecznego przeprowadzania doświadczeń chemicznych, kształtowanie zasad współpracy w grupie i dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, wspieranie samodzielności uczniów w wyciąganiu prawidłowych obserwacji i wniosków na podstawie przeprowadzonych doświadczeń.
Termin realizacji projektu: 19.10.2018 r. - 18.01.2019 r.
Skład grupy projektowej: Piotr Kałędek, Julia Kokoszka, Marek Konarzewski, Mateusz Kozłowski, Wiktoria Ropiak, Katarzyna Lendzioszek, Maciej Maćkiewicz, Grzegorz Serownik, Kazimierz Rusiniak, Weronika Pawłowska
Opiekun projektu: Justyna Gut
Opis przebiegu realizacji projektu edukacyjnego
Wybór tematu miał sugerować doświadczenia które nas interesują i nie zawsze są  wykonywane na lekcjach. Takich opisów doświadczeń wyszukaliśmy a następnie przeanalizowaliśmy i wybraliśmy różne doświadczenia które mogliśmy wykonać dysponując odpowiednim sprzętem i odczynnikami. Przy wyborze doświadczeń korzystaliśmy z Internetu, podręczników oraz materiałów którymi dysponował opiekun. Wykonaliśmy m.in. następujące doświadczenia: "Badanie właściwości glicerolu", "Badanie rozpuszczalności glicerolu w wodzie",” Badanie wpływu etanolu na białko jaja kurzego”,” Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych”,  Zachowanie łuczywa w obecności dwutlenku węgla” Wylewanie dwutlenku węgla na palące się świece”, Przelewanie dwutlenku węgla” Praca w formie prezentacji multimedialnej na tematy : Zasady pracy oczyszczalni ścieków”, „Szkodliwość alkoholu na zdrowie człowieka” „Zgubny Fast Food” „Sposoby oszczędzania wody” „ Zastosowania alkoholi”-najciekawsze doświadczenia zostały utrwalone za pomocą nagrania. Kolejną formą pracy są  plakaty na temat „Dwutlenek węgla pożyteczny” , „Dwutlenek węgla szkodliwy”,  ”Właściwości dwutlenku węgla” „ Substancje niebezpieczne w naszym otoczeniu” oraz w formie ankiety „ Sposoby oszczędzania wody” ,” Zdrowe odżywianie wśród młodzieży” Uczniowie  posługiwali się w miarę sprawnie sprzętem chemicznym, znali i stosowali zasady bezpiecznej pracy z odczynnikami, umieli wyciągać wnioski z doświadczeń chemicznych. W trakcie wykonywania pierwszych doświadczeń uczniowie mieli problemy z posługiwaniem się sprzętem laboratoryjnym, jednak z każdym kolejnym spotkaniem nabierali wprawy. Nauczyli  się wykorzystywać wiedzę w praktyce oraz bezpiecznie obchodzić się z odczynnikami. Najwięcej radości sprawiało im samodzielne wykonywanie doświadczeń z pozytywnym efektem końcowym.
Poniżej zamieszczamy wykonane przez nas przykładowe opisy doświadczeń i kilka zdjęć z naszej wspólnej pracy i zabawy
 
Cel doświadczenia:
opisywanie występowania skrobi w przyrodzie;
wykrywanie obecności skrobi w różnych produktach spożywczych.
Sprzęt: 6 połówek szalek Petriego, 6 łyżeczek.
Odczynniki: skrobia, płyn Lugola, banan, kisiel, ziemniak, budyń, jabłko.
Problem badawczy: Czy wszystkie badane produkty spożywcze zawierają skrobię?
Hipoteza badawcza: Tak, wszystkie badane produkty zawierają skrobię.
Wykonanie doświadczenia:
Próba kontrolna:
Na połówce szalki Petriego umieścić niewielką ilość skrobi. Dodać 2-3 krople płynu Lugola. Obserwować zmiany zabarwienia.
Próby badawcze:
Na połówce szalki Petriego umieścić niewielki kawałek banana. Dodać 2-3 krople płynu Lugola. Obserwować zmiany zabarwienia. Czynności powtórzyć dla pozostałych produktów spożywczych
Obserwacje:
barwa po dodaniu płynu Lugola
skrobia
granatowy banan
granatowy kisiel
granatowy ziemniak
granatowy budyń
granatowy jabłko
brązowy (jak barwa płynu Lugola)
Wnioski:
Postawiona na wstępie hipoteza została zweryfikowana eksperymentalnie. Niepoprawnym było stwierdzenie, że we wszystkich produktach spożywczych zawarta jest skrobia.
 
Doświadczenie
Badanie właściwości glicerolu
Na skrawku bibuły umieść kroplę glicerolu, a obok- kroplę wody. Obserwuj powstałe plamy. Do małej zlewki, do 1/3 jej wysokości, wlej gricerol. Określ jego właściwości fizyczne( stan skupienia, barwę zapach). Następnie delikatnie dolej do zlewki tyle samo wody zabarwionej atramentem. Obejrzyj mieszaninę i zamieszaj pręcikiem szklanym. Za pomocą uniwersalnego wskaźnika sprawdź odczyn. 
Wniosek: Glicerol to bezbarwna ciecz bez zapachu. Gęstość glicerolu jest większa od wody. Odczyn wodnego roztworu glicerolu jest obojętny.
 
 
 
Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zdolności matematyczne  dla uczniów klas V i VI prowadzonych w ramach projektu „Realizuję swoje pasję „  w roku szkolnym 2018/2019 przez Annę Mierzejek

 W I semestrze roku szkolnym 2018/2019  w projektach z matematyki w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach uczestniczyło 10 osób.  Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.  Celem zajęć  było popularyzowanie matematyki wśród uczniów iwyposażenie ucznia w umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej poprzez

rozwijanie wyobraźni, abstrakcyjne myślenie i logiczne rozumowania oraz motywowanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy, eksperymentowania w celu poszukiwania rozwiązania problemu. Zajęcia miały również na celu przybliżyć „matematykę codzienną”, czyli taką, jaką spotykają wokół siebie, w swoim życiu. Istotne jest, by nie postrzegali matematyki tylko jako zestawu reguł i algorytmów wykorzystywanych do wykonania zadań określonych programem nauczania, ale umieli zastosować wiedzę matematyczną w sytuacjach niestandardowych (innych niż zadania szkolne).Po utrwaleniu i zgłębieniu technik rachunkowych oraz przyswojeniu szacowania na liczbach naturalnych  podczas realizacji projektu „ Z matematyką za pan brat”, uczniowie mieli za zadanie poszukać matematyki w kuchni i wykazać ,iż w domu w życiu codziennym  również korzystamy z wiedzy matematycznej( przeliczamy jednostki , odmierzamy płyny, sporządzamy własne przepisy stosując zachowaną ilość kalorii i stosując się do zdrowego odżywiania).Realizując projekt „ Matematyka w sklepie” uczniowie zgłębiali wiedzę na temat ułamków dziesiętnych, procentów. Dowiedzieli się co to jest podatek i jak go obliczyć oraz, że cena każdego towaru, który kupujemy zawiera podatek typu A, B lub C w zależności od produktu. Uczniowie w ramach tego projektu analizowali paragony i obliczali cenę netto Na każdych zajęciach uczniowie nabywali kompetencje matematyczne,  informatyczne korzystając z programów tj  Matlandia, Geogebra,  Matematyczne zoo, Math edu, oraz wielu gier matematycznych które uatrakcyjniały zajęcia. Uczniowie podczas zajęć nabywali kompetencje naukowo matematyczne  a praca w grupach umożliwiała rozwój umiejętności uczenia się, komunikacji, kreatywności i przedsiębiorczości. Na  zajęć panuje miła atmosfera ,która sprzyja twórczości uczniów. Uczniowie chętnie podejmują działania, dzieląc się swoją wiedzą,  umiejętnościami i pomysłami. Zajęcia budzą zainteresowanie wśród uczniów, co widać  poprzez frekwencję i zaangażowanie. W drugim półroczu nadal będą prowadzone zajęcia w ramach projektu ,na których uczniowie będą eksperymentować , nabywać umiejętności pracy zespołowej i  stosowania wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie i analizowanie zadań i problemów z dziedziny matematyki.

Anna Mierzejek

Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zdolności z fizyki dla uczniów klas VII i VIII prowadzonych w ramach projektu „Realizuję swoje pasję „  w roku szkolnym 2018/2019 przez Annę Mierzejek

 W I semestrze roku szkolnym 2018/2019 w projektach z fizyki w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach uczestniczyło 8 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Głównym celem tych spotkań było rozwijanie umiejętności, zdolności i pasji związanych z fizyką, oraz uświadamianie uczniom, że znajomość fizyki pozwala na wytłumaczenie wielu zjawisk przyrodniczych i sposobu działania urządzeń technicznych. W ramach zajęć uczniowie planowali i przeprowadzali samodzielnie doświadczenia. Analizowali otrzymane wyniki i wyciągali wnioski. Poszerzyli swoje wiadomości i potwierdzili doświadczeniami od czego zależy ciśnienie atmosferyczne i siła wyporu budując Nurka Kartezjusza. Poznali i obserwowali cząsteczkową budowę materii oraz skutki oddziaływań sił międzycząsteczkowych. Przeprowadzali doświadczenia ukazujące siłę bezwładności ciał. Obserwowali i wskazali różnice między tarciem statycznym a kinetycznym oraz przeprowadzili pokaz, w którym wykazali, iż siły tarcia zależą od wielkości i rodzaju powierzchni .Uczniowie również obliczyli i porównali pracę potrzebną do wzniesienia piłki w górę z pracą potrzebną do wtoczenia tej samej piłki po równi. Reasumując uczniowie podczas zajęć nabywali kompetencje naukowo techniczne i matematyczne a praca w grupach projektowych umożliwiała rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru nauk matematyki i fizyki oraz z zakresu przedsiębiorczości, ponadto umożliwiała rozwój umiejętności uczenia się, interpersonalne, komunikacyjne.
Uczestnictwo w projektach umożliwiło rozwój m.in. takich umiejętności jak: kreatywność, innowacyjność i umiejętność oceniania i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Podczas zajęć uczniowie również korzystali z technologii informacyjnej. W drugim półroczu nadal będą prowadzone zajęcia w ramach projektu na których uczniowie będą eksperymentować , nabywać umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego i twórczego myślenia

Anna Mierzejek

Projekt z fizyki i matematyki

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ GEOGRAFICZNYCH PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTU EDUKACYJNEGO W KLASACH I-IV
„Realizuję swoje pasje” 


W ramach projektu „Rozwijam swoje pasje” realizowane są zajęcia edukacyjne z geografii, w których  uczestniczy 10 uczniów z klasy siódmej  i  ósmej.  
Podczas zajęć uczniowie
poszerzają  wiedzę o środowisku przyrodniczo–geograficznym Polski i świata. Przy pomocy Internetu i map planują podróż swoich marzeń do wybranego kraju, szukają atrakcyjnych  miejsc do wypoczynku. Utrwalają obliczania odległości rzeczywistej i na mapie, ustalają trasę i plan wycieczki po świecie. Poznają i szukają na mapach wskazane obiekty geograficzne na różnych kontynentach . Zajęcia wprowadzają uczniów w świat wiedzy, przygotowują do wykonywania obowiązków , wdrażają do samorozwoju. Kształcone są kompetencje kluczowe uczniów w szczególności; wyrażanie i interpretowanie pojęć, myśli, uczuć, faktów. Rozwijają słownictwo, gromadzą, poszukują i przetwarzają informacje oraz umożliwiają wykorzystywanie pomocy dydaktycznych. Rozwijane są kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne. Doskonalona jest także ciekawość poznawcza. Rozwijane są umiejętności informatyczne. Praca w grupie umożliwia rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości oraz  krytyczną i refleksyjną postawę w stosunku do dostępnych informacji.
Uczestnictwo w projekcie umożliwia i ułatwia organizowanie własnego procesu uczenia, efektywne zarządzanie czasem, pozwala na wykazywanie się tolerancją i empatią.

  

                             Prowadzący zajęcia Bernard Czerwiński

Projekt z geografii

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

ZAJĘCIA Z PRZYRODY W KLASACH V-VI 
W RAMACH PROJEKTU "REALIZUJĘ SWOJĄ PASJĘ"

W  ramach projektu  „Rozwijam swoje pasje” realizowane są zajęcia  edukacyjne z  przyrody, w których  uczestniczą chętni uczniowie z klasy piątej   i  szóstej.  Podczas  zajęć uczniowie poszerzają  wiedzę o środowisku  przyrodniczo – geograficznym    Polski i świata. Przy pomocy Internetu  i map  planują podróż swoich marzeń do wybranego kraju  w Europie, szukają atrakcyjnych  miejsc do wypoczynku. Utrwalają obliczania odległości rzeczywistej i na mapie, ustalają trasę i plan wycieczki po Europie. Prowadzą badania z zakresu ekologii. Zajęcia wprowadzają uczniów w świat wiedzy, przygotowują do wykonywania obowiązków , wdrażają do samorozwoju. Kształcone są  kompetencje kluczowe uczniów w szczególności; wyrażanie i interpretowanie pojęć. Rozwijają słownictwo, gromadzą,  poszukują i przetwarzają informacje oraz umożliwiają wykorzystywanie pomocy dydaktycznych. Rozwijane są kompetencje matematyczne, naukowe i  techniczne. Doskonalona jest także ciekawość poznawcza. Rozwijane są umiejętności informatyczne. Praca w grupie umożliwia rozwijanie  u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości  oraz  krytyczną i refleksyjną postawę w stosunku do dostępnych informacji. Uczestnictwo w projekcie umożliwia i ułatwia organizowanie własnego procesu uczenia, efektywne zarządzanie czasem, pozwala na wykazywanie się tolerancją  i empatią.     

                                              Prowadzący zajęcia  Bernard Czerwiński

Projekt z przyrody kl. V i VI

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

 

 

Zajęcia  z przyrody dla uczniów kl.I-IV w ramach projektu-

,,Realizuję swoje pasje”

  W roku szkolnym 2018/2019 w szkole realizowane są zajęcia z przyrody dla uczniów kl. I-IV w ramach projektu –Realizuję swoje pasje. Na powyższe zajęcia uczęszcza 10 uczniów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W I półroczu zrealizowano 22 godziny zajęć projektu.
Podczas zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia i eksperymenty, które umożliwiały im zgłębianie tajników z zakresu wiedzy przyrodniczej. Obserwowały, analizowały i poznawały otaczający świat różnymi zmysłami i metodami. Brały udział w wyjściach terenowych i obserwacjach przyrodniczych za pomocą lup, lornetek i mikroskopów. Podczas zajęć wykorzystywane były również techniki informacyjne, dzięki którym dzieci w atrakcyjny sposób mogły zapoznać się różnymi zagadnieniami z przyrody. W trakcie realizowanych zajęć dzieci rozwijały także umiejętności kluczowe tj. społeczne i obywatelskie, komunikowania się w języku ojczystym, naukowo-techniczne, informatyczne, uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości. Praca w grupach, parach lub zadania indywidualne pozwalały w atrakcyjny sposób przyswajać omawiane zagadnienia oraz uatrakcyjniać przeprowadzane zajęcia. Ponadto w czasie zajęć rozwijane były zdolności i postawy twórcze, oraz stwarzano warunki sprzyjające rozwijaniu współpracy i dobrej organizacji w zespole. Uczniowie uczyli się jak powstaje prognoza pogody i jakie są jej składniki, a także poznawali rodzaje opadów i osadów. Poprzez eksperymenty i doświadczenia poznawali właściwości wody i różnych substancji, które się w niej rozpuszczają. Zapoznawali się co dzieje się z wodą i innymi substancjami w przyrodzie, a także sposobami wykorzystania i ochrony wody. Zgłębiali tajniki wiedzy dotyczące drzew-ich budowy, odżywiania i wzrostu, a także planet Układu Słonecznego.
Zajęcia były bardzo emocjonujące i ciekawe. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem brali udział w aktywnych ,,lekcjach przyrody”.
Nauczyciel prowadzący Justyna Odzioba

Projekt z przyrody

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


"Sprawozdanie z dodatkowych zajęć matematycznych dla uczniów kl.1-4 w ramach projektu "Realizuję swoje pasje" 
 
W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018-2019
W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu „Realizuję swoje pasje” realizowane były zajęcia edukacyjne z zakresu matematyki. W zajęciach uczestniczyło 10 uczniów z klas I-IV Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach. W pierwszym półroczu zrealizowano 20 godzin dydaktycznych ( tj. 2 godziny tygodniowo).
1. „Matematyka w życiu codziennym”
· Oglądanie filmu edukacyjnego, wyszukiwanie i gromadzenie informacji dotyczących matematyki w życiu codziennym .
· Zaprezentowanie możliwości wykorzystania matematyki w praktyce na plakacie.

2. Gry matematyczne:
· Bingo- działania pamięciowe na liczbach naturalnych.
· Magiczny kwadrat, to wspaniała zabawa rachunkowa.

3. „W królestwie Figurolandii”
· Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Określanie ich właściwości i tworzenie zbiorów.
· Układanie kompozycji z określonej liczby fi gur, obliczanie obwodów wybranych figur.

4. Matematyka w piosence i poezji
· Utrwalenie dni tygodnia i nazw miesięcy podczas wyszukiwania wierszy znanych polskich poetów; „Tydzień”, „Dziesięć bałwanków”.
· Nauka piosenki „Na raz, na dwa”

5. Mandale-kolorowe koła z Dalekiego Wschodu.

· Wprowadzenie pojęcia mandali i zwrócenie uwagi na jej główne elementy, zasada symetrii.
· Tworzenie kolorowych mandali przez rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

6. i 7. Z matematyką w kuchni- pieczemy ciastka
· Obliczania kosztów związanych z pieczeniem ciasta (ceny poszczególnych składników, całkowity koszt ciasta), na przykład:
· Poznania i przeanalizowania przepisu (liczba składników w przepisie, jednostki wagi, klasyfikowanie składników), na przykład:
· Przygotowania ciasta (korzystanie z wagi kuchennej i różnych miarek, porównywanie ich, szacowanie), na przykład:
· Wycinania ciastek za pomocą foremek (rozpoznawanie kształtów geometrycznych, układanie takiej samej liczby ciastek w rzędach, kolumnach),
· Pieczenia ciastek (korzystanie z termo

8.Tangramy – układanie tradycyjnych chińskich łamigłówek
· Wypełnianie kwadratu mniejszymi figurami geometrycznymi
· Układanie figur i obrazków zgodnie z instrukcją tangramów,
· Komponowanie historyjek obrazkowych według własnego pomysłu,
· Układanie zadań tekstowych i zagadek matematycznych do wykonanych historyjek obrazkowych.

9.Wzory matematyczne na bombkach bożonarodzeniowych
· Tworzymy kolorowe bombki bożonarodzeniowe

10.Matematyka z tablicą multimedialną –interaktywne puzzle
· Rozwiązywanie piramidki na dodawanie i odejmowanie pamięciowe,
· Doskonalimy tabliczkę mnożenia- gra MEMORY,

Zajęcia miały na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze matematycznym oraz rozwijanie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.
Realizacja projektu umożliwiała uczniom rozwijanie zainteresowań poznawczych, rozumienie zależności i kształtowanie odpowiednich postaw, a także zaspakajała ciekawość świata. Dlatego w procedurach osiągania celów dominowały takie metody i formy jak: konkursy, doświadczenia, działania praktyczne, praca z tekstem matematycznym, praca z zadaniami problemowymi, wykorzystanie technologii informacyjnej i zasobów Internetu. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie podejmowali pracę indywidualną i grupową, co zostało udokumentowane zapisem w dzienniku zajęć oraz galerią zdjęć.
Prowadząca zajęcia: Beata Welke 

Fotorelacja z SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH PROWADZONYCH,,METODĄ PROJEK

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


Projekty w naszej szkole 2013-2014.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

 „Nasze zajęcia, nasza szkoła”

 

„Zajęcia z zakresu przyrody metodą projektu”

przeprowadzone w klasach IV-V przez Bernarda Czerwińskiego

w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach

 W roku szkolnym 2013/2014 na „Zajęcia z zakresu przyrody metodą projektu” uczęszczało 13 uczniów klas IV – V.

Tematami realizowanymi w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” były: „Mój pierwszy jesienny zielnik”, „Moje pierwsze laboratorium może być w domu”, „Magnesy i elektromagnesy”, „Zabawy meteorologiczne” oraz „Czysta energia- czyste środowisko”. Podczas realizacji zajęć uczniowie poznali zasady bezpiecznych pokazów i eksperymentów. Samodzielnie wykonali proste doświadczenia i pokazy   wykorzystując     produkty  stosowane w kuchni. Poznali warunki              w jakich zachodzą przemiany odwracalne i nieodwracalne oraz zjawiska fizyczno-chemiczne. Prowadzili obserwacje i wyciągali   z nich wnioski. Uczniowie samodzielnie korzystali z instrukcji, wykonywali doświadczenia i eksperymenty z magnesami oraz obserwowali pole magnetyczne. Również samodzielnie zbierali liście różnych roślin, następnie suszyli je i tworzyli kolekcje suszonych liści. Uczestnicy projektu samodzielnie wykonali preparaty świeże i obserwowali je pod mikroskopami.

       Duża część zajęć realizowana była w terenie: nad wodą, w lesie, na polu i na łące. Prowadzili obserwacje różnych ekosystemów i środowisk przyrodniczych w najbliższym otoczeniu. Dzięki zajęciom terenowym uczniowie zobaczyli różne ekosystemy. Obserwowali pogodę i nauczyli się poprawnie dokonywać pomiarów elementów pogody (temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, siły i kierunku wiatru), prowadzili dzienniki pogody. Uczniowie poznali formy ochrony przyrody w Polsce i w najbliższej okolicy oraz rodzaje energii odnawialnej.

Podczas trwania projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 80 godzin zgodnych z programem nauczania. Realizacja projektu umożliwiła uczniom: posługiwanie się pomocami dydaktycznymi (mikroskopy, lupy, lunety, kompasy, termometry). Uczniowie nauczyli się jak prowadzić                         i dokumentować obserwacje mikroskopowe i przyrodnicze oraz jak bezpiecznie wykonywać doświadczenia i eksperymenty. Uczestnicy zapoznali się z prowadzeniem dokumentacji zdjęciowej i tworzeniem prezentacji multimedialnych. Nauczyli się jak rozpoznawać rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Nauczyli się prawidłowo formułować wnioski i spostrzeżenia                           z prowadzonych obserwacji i doświadczeń. Uświadomili sobie o konieczności stosowania postaw proekologicznych. Udział w zajęciach umożliwił uczniom, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, zdobycie nowej wiedzy, pozwolił na samodzielną pracę oraz pracę w zespole co pozytywnie wpłynęło na relacje koleżeńskie. Częste podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów pozwoliło uczestnikom projektu na nabranie pewności siebie i wiary w swoje umiejętności.   

„Nasze zajęcia, nasza szkoła” kl. 4-5 Zajęcia z zakresu przyrody

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

      
   


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

 „Nasze zajęcia, nasza szkoła”

 

„Zajęcia z zakresu przyrody metodą projektu”

 

przeprowadzone w klasie VI przez Bernarda Czerwińskiego

w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach

 W roku szkolnym 2013/2014 na „Zajęcia z zakresu przyrody metodą projektu” uczęszczało 7 uczniów z klasy VI.

W ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” zrealizowano bloki tematyczne: „Opisuję Obserwuję, dokumentuję”, „Podróż moich marzeń”, „Bioróżnorodność czyli organizmy i ich Znaczenie”, „Woda, gleba i powietrze ...oraz czysta energia”.

 

Podczas realizacji zajęć uczniowie poznali środowisko przyrodnicze Polski i Europy. Dowiedzieli się jak poszukać atrakcyjne miejsca na wypoczynek i nauczyli się jak zaplanować wycieczkę marzeń korzystając z różnych źródeł. Uczniowie poznali zasady bezpiecznych pokazów           i eksperymentów. Samodzielnie wykonali proste doświadczenia i pokazy wykorzystując produkty stosowane w kuchni. Poznali warunki w jakich zachodzą przemiany odwracalne i nieodwracalne oraz zjawiska fizyko-chemiczne. Prowadzili obserwacje i wyciągali z nich wnioski. Podczas realizacji zajęć z bloku tematycznego „Obserwacje przyrodnicze” uczniowie mieli do dyspozycji mikroskopy, lunety i kompasy. Samodzielnie wykonywali preparaty świeże i obserwowali je pod mikroskopami. Część zajęć była realizowana w terenie: nad wodą, w lesie, na polu i na łące. Uczestnicy zajęć prowadzili obserwacje różnych ekosystemów i środowisk przyrodniczych                 w najbliższym otoczeniu. Ostatni blok tematyczny dotyczył zajęć terenowo - badawczych, na których uczniowie badali ph wody i gleby oraz sprawdzili zawartość azotanów oraz prowadzili obserwacje mikroskopowe wody i gleby. Obserwowali porosty jako wskaźniki czystego powietrza. Poznali rodzaje energii odnawialnej.

 

Podczas trwania projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 80 godzin zgodnych z programem nauczania.   Realizacja projektu umożliwiła uczniom: posługiwanie się pomocami dydaktycznymi tj.: mikroskopy, lupy, lunety, kompasy, termometry. Uczniowie nauczyli się jak prowadzić i dokumentować obserwacje mikroskopowe i przyrodnicze oraz jak bezpiecznie wykonywać doświadczenia i eksperymenty. Zapoznali się z prowadzeniem dokumentacji zdjęciowej i tworzeniem prezentacji multimedialnych. Poszerzyli wiedzę o ciekawych miejscach w Polsce,          Europie i na świecie, które warto w przyszłości zobaczyć. Nauczyli się rozpoznawać rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Nauczyli się prawidłowo formułować wnioski i spostrzeżenia   z prowadzonych obserwacji i doświadczeń. Udział w zajęciach umożliwił uczniom, rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia, zdobycie nowej wiedzy, pozwolił na samodzielną pracę oraz pracę w zespole. Częste podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów pozwoliło uczestnikom projektu na nabranie pewności siebie i wiary w swoje umiejętności.                                                                                                          

Uczniowie byli zainteresowani zajęciami o czym świadczy bardzo dobra frekwencja, bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich pokazach i doświadczeniach.

„Nasze zajęcia, nasza szkoła” kl. 6 Zajęcia z zakresu przyrody

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

 „Nasze zajęcia, nasza szkoła”

 

„Zajęcia matematyczno - informatyczne metodą projektu”

przeprowadzone w klasie VI przez Annę Mierzejek

w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach

 

W roku szkolnym 2012/2013 na „Zajęcia matematyczno - informatyczne metodą projektu” uczęszczało 7 uczniów klasy VI.

       Zajęcia te miały na celu podniesienie kompetencji kluczowych - matematycznych i informatycznych – uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób oraz zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno - informatycznymi poprzez pokazanie ich zastosowań w życiu codziennym. W tym roku szkolnym chciałam pokazać uczniom ,iż matematyka towarzyszy nam w życiu codziennym niemal na każdym kroku. Uczniowie klasy szóstej postanowili poszukać jej w szkole, w podróży, w kuchni, w banku, w domu oraz w architekturze. Realizując te projekty uczniowie pogłębili i utrwalili swoją wiedzę oraz przekonali się , że matematyka jest wokół nas na każdym kroku.

Podczas zajęć uczniowie korzystali z programu matematycznego „Matlandia”, w którym zagadnienia matematyczne mogli utrwalić w ciekawie przedstawiony i przyjazny współczesnemu uczniowi sposób oraz programu 3D do konstrukcji z brył w trój wymiarze  Uczniowie wykonywali również doświadczenia matematyczne, które zademonstrowano i omówiono na zajęciach, prace z papieru, prezentacje multimedialne, prace z brył oraz albumy i plakaty, które ozdabiają pracownie matematyczną i są dostępne dla innych uczniów szkoły.

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów o czym świadczy frekwencja uczęszczających. Podczas trwania projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 80 godzin zgodnych z programem nauczania. Poprzez udział w zajęciach uczniowie rozwinęli kompetencje społeczne w ramach pracy w zespołach zadaniowych. Uczniowie utrwalili wiedze oraz zdobyli nowe umiejętności z zakresu matematyki i informatyki. Rozwinęli logiczne myślenie, sprawność rachunkową oraz nauczyli się argumentować i uzasadniać swoje zadania.

„Nasze zajęcia, nasza szkoła” kl. 6 Zajęcia matematyczno-informatyczne

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU


 „Nasze zajęcia, nasza szkoła”

 

„Zajęcia matematyczno - informatyczne metodą projektu”

przeprowadzone w klasach IV-V przez Annę Mierzejek

w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach

 

W roku szkolnym 2013/2014 na zajęcia matematyczno – informatyczne metodą projektu uczęszczało 14 uczniów klas IV-V.

Podczas zajęć uczniowie mieli szansę rozwijać umiejętności współdziałania w zespole, realizując wyznaczony cel. Tym celem było wspólne rozwiązywanie zadań, które były poprzedzone utrwaleniem potrzebnych wiadomości, wykonywanie prezentacji na dany temat, prac z papieru oraz różnych doświadczeń

Tematyka zadań rozwiązywanych na zajęciach obejmowała różne działy matematyki, zgodne z programem nauczania i nawiązywały do konkretnych sytuacji życiowych oraz  pokazywała przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym.

Realizowane projekty to:

1 Z matematyką za Pan brat

2 Matematyka w sklepie.

3 Matematyka na poczcie

4 Projektujemy własny pokój

5 Zabawa figurami

6 Matematyka wokół nas

7 Matematyka w przyrodzie.

8 Matematyka w architekturze

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Podczas trwania projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 80 godzin zgodnych z programem nauczania. Zajęcia rozwinęły pracę współpracę w grupie a także wykształciły umiejętności planowania i organizowania własnej pracy. Pozwoliły uczniom zauważyć, że zdobyta wiedza matematyczna i informatyczna przydaje się nie tylko w szkole, ze matematyka to nie tylko wzory, regułki i obliczenia. Uczniowie mieli szansę przekonać się, że wiedza, którą zdobyli podczas zajęć matematyczno – informatycznych jest również doskonałym narzędziem do rozwiązywania problemów w życiu codziennym.

„Nasze zajęcia, nasza szkoła” kl. 4-5 Zajęcia matematyczno-informatyczne

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 


Sprawozdanie z zajęć matematyczno- informatycznych prowadzonych metodą projektu w klasie IV – V w ramach projektu „Nasze zajęcia , nasza szkoła” w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 prowadzonych przez Annę Mierzejek

 

 

Na zajęcia matematyczno – informatyczne uczestniczy 14 osób (6 osób z klasy IV i 8 osób z klasy V).

Uczniowie klas IV – V po utrwaleniu i zgłębieniu technik liczenia , metod rozwiązywania zadań i szacowania wyników działań korzystając z programu komputerowego „Matlandia” w projekcie ‘’ Z matematyką za pan brat’’, poszukiwali matematyki w sklepie.

Obliczali koszty zakupów , obliczali cenę za 1kg. Analizowali paragony. Dowiedzieli się jakie są rodzaje podatków , oraz jak obliczyć podatek nie znając pojęcia procent. Obliczali obniżki        i podwyżki. Przygotowywali ceny produktu o masie wagowej 100g -znając tylko cenę za 1kg. Porównywali też jednostki masy oraz zapoznali się z jednostkami pieniężnymi sprzed denominacji , z których wykonali album.

Następnie poszukiwali matematyki na poczcie. Wypełniali blankiety i przekazy pocztowe. Zapoznali się z rodzajami listów i kosztami znaczków. Obliczali koszty wysyłek, przesyłek krajowych i zagranicznych. Rozwiązywali zadania dotyczące kosztów rozmów telefonicznych krajowych i zagranicznych .Przygotowali i odegrali scenkę przedstawiając pracę urzędnika pocztowego. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach.

Projekty A.Mierzejek kl.6

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.Sprawozdanie z zajęć matematyczno- informatycznych prowadzonych metodą projektu w klasie VI w ramach projektu „Nasze zajęcia , nasza szkoła” w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 prowadzonych przez Annę Mierzejek

 

Na zajęcia matematyczno informatyczne w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczy 7 osób z klasy szóstej. Celem zajęć było zauważenie i wykorzystanie matematyki w życiu codziennym. Zrealizowano i przeprowadzono cztery projekty: 

1. „Z matematyką za pan brat”- na którym uczniowie utrwalali i zgłębiali techniki rachunkowe, strategie rozwiązywania zadań oraz poszukiwali rozwiązań, korzystając z programu ‘’Matlandia’’ , który przedstawiał to w sposób przyjazny i ciekawy uczniowi -   w stylu gier komputerowych gdzie osiąga się medal za sukces ,a błędne rozwiązania można poprawić.

 

2. W projekcie ‘’Zabawy figurami’’ uczniowie tworzyli różne przedmioty z figur wykorzystując ich własności a także bawili się sztuką orgiami. Własne wytwory uwiecznili na plakacie.

 

3 „Łyk statystyki”- podczas tych zajęć uczniowie utrwalali wiedzę dotyczącą czytania tabel , odczytywanie i tworzenie wykresów. Wiedzę tę wykorzystali tworząc ankietę, którą przeprowadzili wśród swoich kolegów i koleżanek z klas I-VI. Następnie wyniki ankiety przedstawili za pomocą wykresów , wykorzystując pr. Komputerowy Excel. Produktem końcowym był album zawierający ankietę i jej opracowanie.

4. Następny projekt miał tytuł ‘’ Z matematyką w podróż’’. Inspiracją dla uczniów była zaproponowana wycieczka do Sandomierza. Uczniowie stworzyli plakat , który zawierał dane dotyczące długości trasy , czasu jazdy , oraz kosztów paliwa. Następnie swoje obliczenia porównywali z danymi pobranymi z Internetu. Na koniec przeanalizowali różnicę danych obliczonych własnymi sposobami (korzystając z mapy ) z danymi z Internetu i podali przyczyny tych różnic.

 

Podczas zajęć panuje miła atmosfera ,która sprzyja twórczości uczniów. Uczniowie chętnie podejmują działania, dzieląc się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami. Zajęcia budzą zainteresowanie wśród uczniów, co widać poprzez frekwencję i zaangażowanie.


Projekty A.Mierzejek kl.4

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

Sprawozdanie z zajęć z przyrody prowadzonych metodą projektu w klasie VI
w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” prowadzonych przez p. Bernarda Czerwińskiego w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.


 W I półroczu roku szkolnego 2013/2014 w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” realizowane były zajęcia edukacyjne metodą projektu z zakresu przyroda.   W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy szóstej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach.   W omawianym okresie przeprowadzono 40 godzin dydaktycznych, w czasie których   zrealizowano dwa projekty tematyczne:

 „Obserwuję, opisuję, dokumentuję”- 16 godz. To cykl zajęć realizowanych z wykorzystaniem mikroskopów, lunet i kompasów. Uczestnicy projektu samodzielnie wykonywali preparaty świeże i obserwowali je pod mikroskopami. Duża część zajęć realizowana była w terenie; nad wodą, w lesie, na polu i na łące. Prowadzili obserwacje różnych ekosystemów i środowisk przyrodniczych w najbliższym otoczeniu.                                                                            

  „Podróż moich marzeń”- 28 godz. Ten projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. Zajęcia dotyczą  poznawania środowiska przyrodniczego Polski i Europy. Poszukiwania atrakcyjnych miejsc do wypoczynku w celu zaplanowanie wycieczki marzeń. Uczniowie korzystają z różnych źródeł wiedzy.

      

 Realizacja projektu umożliwia uczniom: posługiwanie się pomocami dydaktycznymi (mikroskopy, lupy, lunety, kompasy, termometry), przeprowadzanie i dokumentowanie obserwacji mikroskopowych i przyrodniczych, bezpiecznego wykonywania doświadczeń i eksperymentów. Poszukali i poczytali o ciekawych miejscach w Polsce i Europie, które warto w przyszłości zobaczyć. Zobaczyli i rozpoznawali rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Prawidłowo formułują wnioski i spostrzeżenia z prowadzonych obserwacji i doświadczeń. Prowadzą dokumentację zdjęciową i tworzą prezentacje multimedialne. Udział w zajęciach umożliwia im, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, zdobywanie nowej wiedzy, pozwala na samodzielną pracę, oraz pracę w zespole. Częste podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów ułatwia uczestnikom projektu nabrania pewności siebie i wiary w swoje umiejętności. Wszyscy uczniowie są bardzo zainteresowani zajęciami.

                                                                                                                              Prowadzący zajęcia Bernard Czerwiński   


Projekty Bernard Czerwiński klasa 6

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.
Sprawozdanie z zajęć z przyrody prowadzonych metodą projektu w klasie IV -V
w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” prowadzonych przez Bernarda Czerwińskiego w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.
      


W I półroczu roku szkolnego 2013/2014 w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” realizowane były zajęcia edukacyjne metodą projektu z zakresu przyroda.   W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy czwartej i piątej   Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach. W omawianym okresie zrealizowano 40 godzin dydaktycznych , w czasie których zrealizowano dwa projekty tematyczne i rozpoczęto trzeci.

 

Mój pierwszy jesienny zielnik” – 8 godz.    Podczas realizacji zajęć uczniowie zbierali różne liście drzew i krzewów. Samodzielnie  przygotowywali je do suszenia. Jak również kontrolowali proces suszenia. Przy pomocy przewodników i Internetu rozpoznawali swoje kolekcje liści i opisywali. Następnie projektowali karty zielnikowe, by w efekcie końcowym stworzyć album suszonych liści. Każdy uczestnik projektu tworzył własną kolekcję liści. 

 

Moje pierwsze laboratorium może być w kuchni” – 24 godz.    Podczas realizacji zajęć uczniowie poznali zasady bezpiecznych pokazów i eksperymentów. Samodzielnie wykonywali proste doświadczenia i pokazy   wykorzystując     produkty stosowane w kuchni. Poznali warunki w jakich zachodzą przemiany odwracalne i nieodwracalne oraz zjawiska fizyczno-chemiczne. Jak również zakładali własne hodow

Kalendarz

hide

Kalendarz szkolny 2020/2021


Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2020

Zimowa przerwa świąteczna i ferie zimowe (w trakcie pandemii)

23 XII 2020-17 I 2021

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 -6

IV 2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 VI 2021

Wakacje letnie

26 VI - 31 VIII 2021